Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep

De stichting ZIGZAG hanteert een aantal criteria voor het toekennen van een financiële bijdrage.

Deze criteria zijn:

1. Sociaal-economische stimulering binnen Zeeland
De stichting ZIGZAG ondersteunt alleen projecten die de sociaal-economische ontwikkeling binnen Zeeland stimuleren en die direct en concreet bij kunnen dragen aan het realiseren van de ZIGZAG-doelstellingen.

2. Kwaliteit en professionaliteit
Van de aanvragende partij wordt verondersteld dat zij over de benodigde kwaliteit en professionaliteit beschikt om de doelen die in de aanvraag zijn geformuleerd te bereiken. Partijen kunnen zowel personen als rechtspersonen zijn.

3. Duidelijk doel en concrete einddatum
ZIGZAG ondersteunt alleen projecten met een helder gedefinieerd doel en een duidelijke visie op de realisatie van dat doel binnen een overzienbare termijn.

4. Duurzaamheid
Projecten met een duurzaamheideffect hebben een streepje voor.

5. Uitsluiting
Van subsidiering uitgesloten zijn onder meer liefdadigheidsdoelen, exploitatietekort, commerciële bedrijfsactiviteiten, investeringen.

6. Behandeltermijn
ZIGZAG streeft ernaar om uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de volledige aanvraag een definitieve uitspraak te doen over het al dan niet toekennen van een subsidie.

7. Volledige en kwalitatief goede aanvraag
Stichting ZIGZAG bepaalt haar toekenning op basis van volledige en kwalitatief goede aanvragen. In de aanvragen moet in ieder geval de volgende informatie gegeven worden:
Aanvrager(s), contactpersoon en contactgegevens, datum aanvraag, naam initiatief, beschrijving innovatieve karakter en aanjaagfunctie voor Zeeuwse economie, beoogde doelgroep economische stimulans, wijze van rapporteren (financieel en operationeel) en rapportagefrequentie, andere financierende partijen, projectduur, projectrealisatie (begroting en wijze van financiering), bedrag subsidieaanvraag, betalingswijze.

8. Subsidiebedrag
Het toe te kennen subsidiebedrag bedraagt maximaal € 7.500,00 voor een individuele aanvraag.

9. Beroepsmogelijkheden
De beslissingen van het bestuur van de stichting ZIGZAG zijn bindend en niet voor beroep vatbaar.