Project indienen

Subsidiecriteria

De stichting ZIGZAG hanteert een aantal criteria voor het toekennen van een financiële bijdrage. Deze criteria zijn:
image

1. Sociaaleconomische stimulering binnen Zeeland

De stichting ZIGZAG ondersteunt alleen projecten die de sociaaleconomische ontwikkeling binnen Zeeland stimuleren en die direct en concreet bij kunnen dragen aan het realiseren van de ZIGZAG-doelstellingen.

2. Kwaliteit en professionaliteit

Van de aanvragende partij wordt verondersteld dat zij over de benodigde kwaliteit en professionaliteit beschikt om de doelen die in de aanvraag zijn geformuleerd te bereiken. Partijen kunnen zowel personen als rechtspersonen zijn.

3. Duidelijk doel en concrete einddatum

ZIGZAG ondersteunt alleen projecten met een helder gedefinieerd doel en een duidelijke visie op de realisatie van dat doel binnen een overzienbare termijn.

4. Duurzaamheid

Projecten met een duurzaamheideffect hebben een streepje voor.

5. Uitsluiting

Van subsidiering uitgesloten zijn onder meer liefdadigheidsdoelen, exploitatietekort, commerciële bedrijfsactiviteiten, investeringen.

6. Behandeltermijn

ZIGZAG streeft ernaar om uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de volledige aanvraag een definitieve uitspraak te doen over het al dan niet toekennen van een subsidie.

7. Volledige en kwalitatief goede aanvraag

Stichting ZIGZAG bepaalt haar toekenning op basis van volledige en kwalitatief goede aanvragen. In de aanvragen moet in ieder geval de volgende informatie gegeven worden:

Aanvrager(s), contactpersoon en contactgegevens, datum aanvraag, naam initiatief, beschrijving innovatieve karakter en aanjaagfunctie voor Zeeuwse economie, beoogde doelgroep economische stimulans, wijze van rapporteren (financieel en operationeel) en rapportagefrequentie, andere financierende partijen, projectduur, projectrealisatie (begroting en wijze van financiering), bedrag subsidieaanvraag, betalingswijze.

8. Subsidiebedrag

Het toe te kennen subsidiebedrag bedraagt maximaal € 7.500,-- per aanvraag.

9. Beroepsmogelijkheden

De beslissingen van het bestuur van de stichting ZIGZAG zijn bindend en niet voor beroep vatbaar.

Projectformulier

Vul dit formulier zo volledig mogelijk in. Wij behandelen uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

  Aanvrager

  Contactpersoon

  E-mailadres contactpersoon

  Datum aanvraag

  Naam project

  Project beschrijving

  Beschrijving innovatief karakter en aanjaagfunctie voor Zeeuwse economie

  Beoogde doelgroep

  Wijze van rapporteren en rapportagemomenten

  Deelnemende partijen

  Projectduur

  Projectkosten (begroting)

  Kostenbegroting en financiering / subsidie

  Bedrag subsidie aanvraag

  Betalingswijze (o.a. bankrekening)

  Andere partijen voor subsidie-aanvraag